Kalite Belgesi

Kalite Belgesi – ISO 9001

Bu günün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. ISO 9001 amacı farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelendirmesi, kalite ve müşteri memnuniyeti ile birlikte, değişen dünyanın gerçeklerini benimseyerek kalite sistemlerinizi sürekli iyileştirmeye yönelik bağlılığınızı ortaya koymanızı sağlamaktadır. Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

NEDEN ISO 9001

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için.

HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Gıda endüstrisinde “Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları” standardıdır.
Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. incelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.Gıda üreten veya sunan işyerlerinde zorunludur.

HACCP’in faydaları nelerdir?

 • Muhtemel tehlikeler önlenerek güvenilir gıda üretilir ve müşteriye ulaşması sağlanır.
 • Ürün kayıpları azaltılır.
 • Maliyetler azaltılır.
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanması sağlanır.
 • Müşteri talepleri karşılanır.
 • Ticaret kolaylığı sağlar.

TSE
TSE 20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri , hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir . Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması , gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması , kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür . Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır . Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasının Kullanma Hakkının verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır . Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi , yaygınlaştırılması amaçlanmış , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır . Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette , pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır . Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin üzün süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır .

CE
CE İşaretlemesi CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir.

CE İşaretlemesi Nedir ? Ne Değildir?

“CE” işareti, “Avrupa normlarına uygunluk anlamına” gelir.

 • Fransızca, “Conformite Européenne” İngilizce “Consociation European” kelimelerin baş harflerinden oluşur.
 • Sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu ifade eder. * İşareti taşıyan ürün AB ülkelerinde serbest dolaşımı ve pazarlanmasını sağlar , ürün pasaport işlevini görür.
 • Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
 • Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
 • Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler.
 • TSE ve TSEK markası yerine kullanılamaz.
 • “CE” işareti sadece direktiflerde şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir

GARANTİ BELGESİ
GARANTİ BELGESİ NEDİR?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

GARANTİ BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 • Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
 • Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
 • İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
 • İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
 • Vekaletname
Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır